Mây và mưa

By Nguyễn Minh Nguyệt

Phải bao nhiêu nước hồ

để được làn mây trắng ?

Biết bao nhiêu tia nắng

biến mây thành giọt mưa !

Mây trôi theo gió đưa

cho trời thêm sắc biếc.

Mưa rơi làm dòng sữa

cho quả ngọt hương đưa.

More...